fbpx

Algemene voorwaarden Paol Counseling

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Algemene voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
1.2 Paol Counseling: de eenmanszaak Paol Counseling, gevestigd te Haarlem en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 80886132, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw A. Paol.
1.3 De klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Paol Counseling opdracht heeft gegeven tot het leveren van diensten en/of producten.
1.4 De consument: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die aan Paol Counseling opdracht heeft gegeven tot het leveren van diensten en/of producten.
1.5 Diensten en/of producten: alle diensten, in welke vorm dan ook, met betrekking tot advisering, (online) coaching en begeleiding, (online) training en ontwikkeling op het gebied van zelfcompassie en zelfliefde en aanverwant drukwerk en producten. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord.
1.6 Bescheiden: alle door partijen aan elkaar ter beschikking gestelde goederen, waaronder (digitale) stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Paol Counseling vervaardigde goederen, waaronder (digitale) stukken en gegevensdragers.
1.7 Overeenkomst: elke schriftelijke afspraak tussen Paol Counseling en de klant tot het leveren van diensten door Paol Counseling voor of ten behoeve van de klant.
1.8 Partijen: Paol Counseling en de klant samen.
1.9 Schriftelijk: alle op schrift gestelde communicatie, waaronder begrepen communicatie per e-mail en digitale berichtgeving, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten welke door Paol Counseling binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden gedaan respectievelijk aangegaan.
2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

2.3 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de klant en/of derden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst, prevaleren de afspraken uit de overeenkomst.

2.5 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
2.6 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
2.7 De meest recente versie van de algemene voorwaarden van Paol Counseling is van toepassing. Paol Counseling kan op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving en opgave van redenen deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen en aanvullen. De meest recente versie is dan op alle overeenkomsten inclusief de reeds afgesloten overeenkomsten geldig. Aan aanspraken tussen partijen die afwijken van de algemene voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend. Paol Counseling zal de klant per e-mail op de hoogte stellen van eventuele wijziging van algemene voorwaarden.
2.8 Wijzigingen van algemene voorwaarden zullen na dertig dagen, nadat de klant op de hoogte is gesteld, van kracht zijn. Enkel voor consumenten geldt dat indien deze niet akkoord gaan met de aangekondigde wijzigingen, zij het recht hebben de overeenkomst te ontbinden. Dit geldt niet voor klanten handelend in de hoedanigheid van een beroep of bedrijf, zij zijn gehouden de wijzigingen te accepteren.
2.9 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten worden verklaard of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

Algemene voorwaarden Paol Counseling Versie: augustus 2022

Pagina 1 van 10

2.10 Indien Paol Counseling op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van deze algemene voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

3.1 Offertes van Paol Counseling zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht. Indien de klant het aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

3.2 Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk door Paol Counseling aangeboden, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
3.3 Paol Counseling zal in haar aanbod en/of offerte aangeven welk diensten en/of producten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van het aanbod. In het aanbod is geen vergoeding voor meerwerk inbegrepen.
3.4 De klant is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door of namens de klant aan Paol Counseling versterkte gegevens waarop het aanbod wordt gebaseerd. Indien na het aanbod en/of de offerte blijkt dat de verstrekte gegevens afwijken van de heersende omstandigheden, is Paol Counseling gerechtigd de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.
3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Paol Counseling niet tot levering van een deel van de in de aanbieding en/of offerte begrepen producten en/of tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.6 Paol Counseling kan niet aan aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de klant begrijpt of redelijkerwijze kan begrijpen dat het aanbod en/of de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving, druk-, zet- of typefout bevat.
3.7 Alle afbeeldingen, maten, gewichten e.d. van de producten, welke door Paol Counseling worden verstrekt in het kader van het aanbod zijn indicaties en beogen slechts een algemeen beeld te geven van de aangeboden producten. Afwijkingen in afbeeldingen, maten, gewichten en/of andere specificaties genoemd in het aanbod kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
3.8 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten of nabestellingen.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand nadat de klant de door Paol Counseling gedane aanbieding heeft geaccepteerd. Wanneer de acceptatie van de klant, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van de aanbieding komt de overeenkomst pas tot stand indien Paol Counseling uitdrukkelijk en schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.

4.2 Indien de klant zonder daaraan voorafgaande aanbieding aan Paol Counseling een opdracht verstrekt, is Paol Counseling pas aan deze opdracht gebonden nadat zij deze schriftelijk aan klant heeft bevestigd.
4.3 Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van Paol Counseling of zodra Paol Counseling – zonder tegenwerping van de klant – met de uitvoering is begonnen, voor haar bindend. 4.4 Paol Counseling behoudt zich te allen tijde het recht voor om opdrachten met de klant te annuleren of afspraken te verzetten, indien zij geen uitvoering kan geven aan de overeenkomst, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding aan de klant. Dit geldt ook indien het minimum aantal deelnemers voor een workshop of ander programma, training en/of begeleiding niet wordt bereikt. Paol Counseling heeft daarnaast het recht een deelnemer te weigeren voor een workshop, programma, training en/of begeleiding indien het maximum aantal deelnemers is bereikt.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Paol Counseling bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de overeenkomst wordt uitgevoerd.
5.2 De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

5.3 Paol Counseling zal haar diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap. Paol Counseling heeft echter een inspanningsverplichting ten aanzien van geleverde diensten en kan niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting. Paol Counseling kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor tegenvallende resultaten en/of het niet behalen van beoogde doelstellingen van de klant.

Algemene voorwaarden Paol Counseling Versie: augustus 2022

Pagina 2 van 10

5.4 De klant draagt er zorg voor dat alle informatie en gegevens, waarvan Paol Counseling aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de klant behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst tijdig, in gewenste vorm en op gewenste wijze aan Paol Counseling worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie en gegevens niet tijdig, in gewenste vorm of op gewenste wijze aan Paol Counseling zijn verstrekt, heeft Paol Counseling het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende (extra) kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening brengen.

5.5 De klant is gehouden Paol Counseling toegang te verschaffen tot de locatie, het pand c.q. de ruimte dan wel deze beschikbaar te stellen alwaar de overeengekomen diensten c.q. werkzaamheden door Paol Counseling zullen worden uitgevoerd, alsmede de daarvoor benodigde (sanitaire) voorzieningen, aansluitingen en de door Paol Counseling benodigde materialen.
5.6 De klant is gehouden Paol Counseling onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met het afsluiten en verdere uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn. 5.7 De klant is verplicht de gegevens uit de eventueel ontvangen bescheiden te allen tijde door te lezen en de controleren op onjuistheden. Eventuele onjuistheden dienen door de klant zo spoedig mogelijk aan Paol Counseling kenbaar te worden gemaakt.
5.8 Paol Counseling spant zich in om de gegevens die Paol Counseling voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.
5.9 Paol Counseling is gerechtigd, zonder nadere kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van de klant, de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
5.10 Termijnen waarbinnen de werkzaamheden door Paol Counseling worden uitgevoerd en producten worden geleverd, zijn slechts als indicatief te beschouwen en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijk termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Paol Counseling op en is geen grond voor ontbinding van de overeenkomst.
5.11 Paol Counseling heeft het recht de overeenkomst in fasen uit te voeren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd en de uitvoering afhangt van feedback of input van de klant, heeft Paol Counseling het recht de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren op te schorten, totdat de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
5.12 Paol Counseling heeft het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de klant niet wordt voldaan, is Paol Counseling niet verplicht tot uitvoering van de volgende fasen en heeft zij het recht de overeenkomst op te schorten.
5.13 Paol Counseling behoudt zich het recht voor om de klantnaam, het project en de verrichte werkzaamheden als referentie of voorbeeld te mogen noemen c.q. gebruiken voor alle commerciële doeleinden, zonder dat daarvoor enige vergoeding aan de klant verschuldigd is, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten.
5.14 De klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de coaching, begeleiding, training en/of advisering en voor de doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt.
5.15 De klant kan voor online programma’s e.d. inloggegevens van Paol Counseling ontvangen. De klant is zelf verantwoordelijk voor het veilig gebruik van deze gegevens en het bewaren daarvan.
5.16 De klant mag verkregen inlogcodes voor een bij Paol Counseling afgenomen online programma nimmer aan derden verschaffen of doorsturen.
5.17 Het online programma is toegankelijk voor de desbetreffende periode van de overeenkomst. Na deze periode wordt de toegang ontzegt. De klant wordt hierover tijdig per e-mail geïnformeerd.
5.18 Paol Counseling behoudt zich het recht voor de klant per direct de toegang tot een workshop, training of programma te ontzeggen indien de klant de workshop op welke wijze dan ook verstoord, bijvoorbeeld indien aanwijzingen en/of instructies van Paol Counseling niet worden opgevolgd of indien de klant overlast veroorzaakt. De klant heeft in dat geval geen recht op restitutie van betaling.

Artikel 6. Wijziging van en in de overeenkomst

6.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te passen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
6.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed, hetgeen als overmacht wordt beschouwd. Paol Counseling zal de klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
6.3 Indien de wijzigingen van en/of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Paol Counseling de klant hierover tevoren inlichten.

Algemene voorwaarden Paol Counseling Versie: augustus 2022

Pagina 3 van 10

6.4 In afwijking van artikel 6.3 zal Paol Counseling geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging en/of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Paol Counseling kunnen worden toegerekend.
6.5 Paol Counseling behoudt zich het recht voor om wettelijke opgelegde prijsstijgingen, die plaatsvinden tussen het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering ervan, aan de klant door te berekenen.

6.6 Paol Counseling mag bovendien het overeengekomen bedrag verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijke dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Paol Counseling, dat in redelijkheid niet van Paol Counseling kan worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen bedrag.

Artikel 7. Termijnen

7.1 Overeengekomen termijnen in de overeenkomst waarbinnen de werkzaamheden worden uitgevoerd en/of (op)geleverd, zijn slechts indicatief en is nimmer te beschouwen als fatale termijnen. 7.2 Bij overschrijding van een (op)leveringstermijn en/of uitvoeringstermijn door Paol Counseling, dient de klant Paol Counseling in gebreke te stellen, waarbij Paol Counseling alsnog een redelijk termijn wordt geboden om het product te leveren of het werk op te leveren dan wel uit te voeren. Paol Counseling is nimmer gehouden tot enige vergoeding van hieruit voortvloeiende schade.
7.3 Indien de klant informatie en/of gegevens dient aan te leveren die noodzakelijk zijn voor de (op)levering en/of uitvoering, vangt de (op)lever- of uitvoeringstermijn aan nadat de klant deze informatie en/of gegevens aan Paol Counseling heeft verstrekt. De klant is gehouden al datgene te doen wat nodig is om een tijdige (op)levering of uitvoering door Paol Counseling mogelijk te maken.

Artikel 8. Prijzen

8.1 De prijzen die Paol Counseling hanteert zijn in euro’s en inclusief btw en exclusief overige kosten, zoals andere overheidsheffingen, bezorg- verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 8.2 De door Paol Counseling gemaakte reiskosten ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst binnen Nederland worden op basis van nacalculatie op de eindfactuur in rekening gebracht.

8.3 Paol Counseling heeft het recht haar prijzen tussentijds te wijzigingen, indien zij dit nog acht. Indien de prijzen van aangeboden diensten stijgen na de totstandkoming van de overeenkomst, heeft de klant het recht de overeenkomst met Paol Counseling te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat, behoudens het bepaalde in artikel 6.5 en 6.6 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 9. Betaling, facturering en incasso

9.1 Voor de betaling kan de klant uitsluitend gebruik maken van de door Paol Counseling aangeboden betalingsmogelijkheden. Betaling van de factuur dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
9.2 Paol Counseling behoudt zich te allen tijde het recht voor om (volledige) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de klant te verlangen.

9.3 Bezwaren tegen de factuur schort de betalingsverplichting van de klant niet op.
9.4 Betaling zal, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten, plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
9.5 Bij niet tijdige betaling is Paol Counseling gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten dan wel middels schriftelijke verklaring te ontbinden.
9.6 In geval van niet tijdige betaling, is de klant van rechtswege in verzuim en heeft Paol Counseling zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag tot aan de dag van algehele voldoening, aan de klant wettelijke rente in rekening te brengen.
9.7 Paol Counseling is bij niet tijdige of niet volledige betaling door de klant gerechtigd, zonder dat een hieraan voorafgaande ingebrekestelling is vereist, aan de klant (buiten)gerechtelijke incassokosten in rekening te brengen van 15% over het overeengekomen totaalbedrag met een minimum van € 50,-. Ook voor zover de daadwerkelijke kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen. Dit laatste geldt voor zover dwingendrechtelijke bepalingen zich hier niet tegen verzetten.
9.8 In afwijking van hetgeen in de leden zes en zeven bepaald zullen consumenten eerst een schriftelijke ingebrekestelling ontvangen, waarbij een aanvullend termijn van 14 dagen vanaf de dag

Algemene voorwaarden Paol Counseling Versie: augustus 2022

Pagina 4 van 10

van ontvangst van deze ingebrekestelling wordt aangeboden om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen, alvorens deze in verzuim komen te verkeren.
9.9 Wanneer na de schriftelijke ingebrekestelling, bedoeld in het vorige lid, geen betaling volgt, is de klant in verzuim. De buitengerechtelijke incassokosten over de hoofdsom wordt voor consumenten berekend conform het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK).

 • 15% over de eerste € 2.500,-, met een minimum van € 40,-
 • 10% over de volgende € 2.500,-
 • 5% over de volgende € 5.000,-
 • 1% over de volgende € 190.000,-
 • 0,5% over het meerdere, met een maximum van € 6.775,-
  9.10 De door de klant gedane betalingen worden door Paol Counseling ten eerste in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan.
  9.11 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de klanten, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke klanten zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het factuurbedrag, ongeacht de tenaamstelling op de factuur.Artikel 10. Betalingsonmacht10.1 Paol Counseling is gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden, op het tijdstip waarop de klant:
 • in staat van faillissement wordt verklaard of faillissement aanvraagt;
 • (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
 • door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
 • onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
 • anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (een deel van) zijn vermogen verliest.Artikel 11. Opschorting en ontbinding11.1 Paol Counseling heeft het recht om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op de klant volledig zijn voldaan, indien (1) de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt, dan wel (2) indien Paol Counseling kennis heeft genomen van omstandigheden die haar goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet (behoorlijk) zou kunnen nakomen of (3) indien de klant bij het sluiten van de overeenkomst is verzocht zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid blijft uit.

  11.2 Paol Counseling is tevens bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden in de in het eerste lid van dit artikel genoemde situaties, of indien zich andere omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd.

  11.3 Ontbinding geschiedt door middel van een schriftelijke kennisgeving en zonder rechterlijke tussenkomst.
  11.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Paol Counseling op de klant onmiddellijk opeisbaar.

  11.5 Paol Counseling behoudt zich het recht voor schadevergoeding te vorderen en is niet aansprakelijk voor enige schade of gemaakte kosten door de klant of derden.

  Artikel 12. Het herroepingsrecht

  12.1 Indien er sprake is van koop op afstand kan de consument de overeenkomst die betrekking heeft op de aankoop van een product/dienst, gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Paol Counseling mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar de consument is niet tot opgave van reden(en) verplicht.

  12.2 De in het eerste lid van dit artikel genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument akkoord heeft gegeven op de afgenomen dienst of het product heeft ontvangen.
  12.3 De consument is verplicht tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met het product en de (eventuele) verpakking daarvan. De consument mag het product enkel hanteren en inspecteren zoals dat in een winkel mogelijk zou zijn.

  Algemene voorwaarden Paol Counseling Versie: augustus 2022

Pagina 5 van 10

12.4 Schendt de consument zijn verplichting bedoeld in het derde lid van dit artikel, is de consument aansprakelijk voor de eventueel veroorzaakte waardevermindering van het desbetreffende product. 12.5 Indien de consument gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, dient hij dit binnen 14 dagen schriftelijk dan wel per e-mail aan Paol Counseling kenbaar te maken.

12.6 De consument retourneert het product zo spoedig mogelijk, en uiterlijk binnen 14 dagen nadat hij schriftelijk aan Paol Counseling kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht.
12.7 Het product dient in originele staat en verpakking, indien redelijkerwijs mogelijk en conform de door Paol Counseling gegeven instructies te worden geretourneerd.

12.8 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
12.9 Paol Counseling vergoedt aan de consument het aankoopbedrag van het product/de dienst, inclusief de betaalde verzendkosten, behalve de retourkosten, uiterlijk binnen 14 dagen volgende op de dag van melding van de herroeping door consument aan Paol Counseling.

12.10 Terugbetaling geschiedt kosteloos en op dezelfde wijze waarop de betaling heeft plaatsgevonden, tenzij de consument instemt met een andere wijze van terugbetaling.
12.11 Indien de consument na afloop van de in het vijfde lid van dit artikel genoemde termijn niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Paol Counseling heeft teruggezonden of de consument kan geen beroep doen op het herroepingsrecht zoals beschreven in artikel 13 van deze algemene voorwaarden, is de koop een feit.

Artikel 13. Uitsluiting van het herroepingsrecht

13.1 De consument kan geen beroep doen op het herroepingsrecht na volledige uitvoering van de dienst door Paol Counseling, indien de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Paol Counseling de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.

13.2 De consument kan geen beroep doen op het herroepingsrecht indien sprake is van op maat gemaakte producten en/of diensten, welke duidelijk bestemd zijn voor een specifiek persoon c.q. specifieke personen.
13.3 De consument kan geen beroep doen op het herroepingsrecht indien sprake is van verzegelde producten die om redenen van hygiëne en/of gezondheidsbescherming niet geschikt zijn om te worden teruggezonden.

13.4 De consument kan geen beroep doen op het herroepingsrecht indien sprake is van producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

Artikel 14. Levering van producten

14.1 Paol Counseling zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van bestellingen van producten.
14.2 Levering van producten vindt plaats zolang de voorraad strekt.
14.3 Levering vindt plaats op een door de klant aangegeven plaats van bestemming.

14.4 Verpakking en verzending van door Paol Counseling te leveren producten geschiedt op een door Paol Counseling te bepalen wijze.
14.5 Paol Counseling zal geaccepteerde bestellingen leveren binnen een redelijk termijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan zo spoedig mogelijk nadat hij de bestelling heeft geplaatst bericht.

14.6 Alle levertermijnen zijn indicatief en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Aan eventuele genoemde termijnen kan de klant geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
14.7 Indien de bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd en er is geen sprake van overmacht zoals bedoeld in artikel 16 van deze algemene voorwaarden, heeft de klant het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden. De klant heeft geen recht op een schadevergoeding. 14.8 In geval van ontbinding conform het zevende lid van dit artikel zal Paol Counseling het aankoopbedrag en eventuele verzendkosten dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
14.9 De klant is gehouden volledige medewerking te verlenen aan het (af)leveren van de producten. Indien de klant weigert de producten in ontvangst te nemen, is de klant zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim. Alle schade ten gevolge van het verzuim van de klant geschiedt voor rekening en risico van de klant.

Algemene voorwaarden Paol Counseling Versie: augustus 2022

Pagina 6 van 10

14.10 Het risico van verlies of beschadiging van producten die in het kader van de overeenkomst aan de klant worden geleverd, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of een door de klant aan te wijzen derden worden gebracht.

14.11 Aan de leveringsplicht van Paol Counseling zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Paol Counseling geleverde zaken eenmaal aan de klant zijn aangeboden.
14.12 Alle door de Paol Counseling geleverde producten blijven eigendom van Paol Counseling tot het moment dat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Paol Counseling uit hoofde van enige met Paol Counseling gesloten overeenkomst tot het leveren van producten, vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen.

14.13 Voor het geval dat Paol Counseling haar eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de klant reeds nu een onherroepelijke machtiging aan Paol Counseling om de plaatsen te betreden waar de eigendommen van Paol Counseling bevinden en die producten op te halen.

Artikel 15. Beëindiging en annulering van de overeenkomst

15.1 De tussen de klant en Paol Counseling gesloten overeenkomst eindigt bij overlijden van Paol Counseling of de klant dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van Paol Counseling. 15.2 Indien het door Paol Counseling uit te voeren werk bij einde overeenkomst nog niet is voltooid, zijn diens rechtverkrijgende onder algemene of bijzondere titel niet verplicht dit werk te (laten) voltooien, ook al wordt de onderneming van Paol Counseling op enigerlei wijze voortgezet.

15.3 In geval de klant de overeenkomst ten aanzien van diensten voorafgaand of tijdens de uitvoering daarvan wenst te annuleren en er geldt geen herroepingsrecht of de termijn daarvoor is verstreken, is hij aan Paol Counseling een vergoeding van de reeds gemaakte kosten, alsmede een door Paol Counseling nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze aanvullende schadevergoeding omvat alle door de annulering geleden schade inclusief gederfde winst. Paol Counseling is gerechtigd voornoemde schadevergoeding, naast betaling van de reeds gemaakte kosten, als volgt in rekening te brengen:

 • 25% van het overeengekomen totaalbedrag aan schadevergoeding bij annulering tot 1 week voor aanvang van uitvoering door Paol Counseling;
 • 50% van het overeengekomen totaalbedrag aan schadevergoeding bij annulering binnen 1 week voor aanvang van uitvoering door Paol Counseling;
 • 100% van het overeengekomen totaalbedrag aan schadevergoeding in geval van no show of bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van uitvoering door Paol Counseling.15.4 In geval van annulering is het totale resterende bedrag per direct opeisbaar door Paol Counseling. De klant is in dit geval gehouden het resterende bedrag per direct te voldoen aan Paol Counseling.
  15.5 De klant is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal Paol Counseling vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
  15.6 Paol Counseling is gerechtigd alle reeds door de klant betaalde bedragen te verrekenen met de door de klant verschuldigde schadevergoeding.Artikel 16. Overmacht

  16.1 Wordt de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk door een oorzaak die Paol Counseling niet kan worden toegerekend of waardoor nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Paol Counseling kan worden verlangd, waaronder begrepen maar niet beperkt tot ziekte van haarzelf of ingeschakelde derden, storingen in het computernetwerk of andere technische storingen, tekortkomingen van leveranciers van Paol Counseling of door Paol Counseling ingeschakelde derden, overheidsmaatregelen en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen haar onderneming, dan is Paol Counseling gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

  16.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld van Paol Counseling en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening kan komen van Paol Counseling. Naast deze uitleg van overmacht uit hoofde van de wet en jurisprudentie wordt onder overmacht tevens begrepen: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Paol Counseling geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Paol Counseling niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

  16.3 In geval van overmacht zal Paol Counseling zich naar redelijkheid inspannen om desgewenst te voorzien in een alternatieve oplossing.
  16.4 Als de overmachtsituatie zich voordoet op het moment dat de verplichtingen van Paol Counseling

  Algemene voorwaarden Paol Counseling Versie: augustus 2022

Pagina 7 van 10

gedeeltelijk zijn nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Paol Counseling gerechtigd om het reeds nagekomen c.q. na te komen gedeelte te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen, als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.
16.5 Vanaf het moment dat de overmachtsituatie tenminste 30 dagen heeft geduurd of blijvend van aard is, mogen beide partijen de overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst (gedeeltelijk) ontbinden, zonder dat partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Artikel 17. Aansprakelijkheid en vrijwaring

17.1 Indien de klant aantoont dat hij schade heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming van Paol Counseling, die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst, is de aansprakelijkheid van Paol Counseling voor enkel en alleen de directe schade, beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid op heeft.

17.2 Paol Counseling is enkel aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Paol Counseling aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Paol Counseling kan worden toegekend;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.17.3 Aansprakelijkheid van Paol Counseling voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
  17.4 Paol Counseling is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die ontstaat door:
 • een overmachtsituatie zoals bedoeld in artikel 16 van deze algemene voorwaarden;
 • aanlevering van onjuiste en/of onvolledige gegevens die door of namens de klant zijnverstrekt;
 • het ontbreken van informatie, gegevens en/of zaken of het verloren gaan van informatie,gegevens en/of zaken die Paol Counseling aan de klant heeft geleverd;
 • gebruik van de diensten voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld is;
 • het niet of verkeerd opvolgen van adviezen en/of instructies van Paol Counseling door deklant of derden;
 • handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van de dienstverlening van PaolCounseling. De klant blijft te allen tijde verantwoordelijk voor gemaakte keuzes;
 • fouten c.q. storingen in gebruikte apparatuur en/of programmatuur;
 • storingen c.q. onderbrekingen of het niet bereikbaar zijn in de ruimste zin van het woord van(online) programma of andere training of begeleiding;
 • tijdens de uitvoering van werkzaamheden noodzakelijk ingrijpen aan een training, workshopen/of programma dat onvermijdelijk is voor het uitvoeren van de werkzaamheden als zodanig;
 • een langere uitvoerings- of (op)levertermijn dan oorspronkelijk voorzien, ongeacht welkeoorzaak daaraan en grondslag ligt;
 • schending van intellectuele eigendomsrechten en/of privacyrechten, doordat derden zichonbevoegd toegang hebben verschaft tot de informatie en/of gegevens van Paol Counselingen/of de klant;
 • schending van intellectuele eigendomsrechten doordat de klant inbreuk pleegt op intellectueleeigendomsrechten van derden;
 • tegenvallende resultaten en/of het niet behalen van beoogde doelstellingen van de klant tenaanzien van geleverde diensten;
 • fouten en/of tekortkomingen, inclusief vertragingen, die door ingeschakelde derden zijnveroorzaakt.
  17.5 Een vordering tot schadevergoeding door de klant dient uiterlijk binnen 14 dagen nadat de klant de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij Paol Counseling te zijn ingediend. Bij gebreke van een tijdige indiening van een vordering tot schadevergoeding, vervalt het recht op schadevergoeding.Algemene voorwaarden Paol Counseling Versie: augustus 2022

Pagina 8 van 10

17.6 Paol Counseling heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de klant ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de werkzaamheden of het leveren van een nieuw product.
17.7 Paol Counseling is nimmer aansprakelijk voor elke vorm van door derden geleden schade. De klant zal Paol Counseling vrijwaren en schadeloos stellen ter zake van alle aanspraken van derden wegens of ten gevolge van de uitvoering van de overeenkomst geleden schade.

17.8 Het in dit artikel bepaalde geldt behoudens opzet of grove nalatigheid van Paol Counseling en diens leidinggevenden en indien dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.

Artikel 18. Intellectuele eigendomsrechten

18.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, ontwerpen, schetsen, illustraties en werkboeken en (online) programma’s en workshops, alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Paol Counseling, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

18.2 Het is klant verboden die producten, waaronder mede begrepen concepten, schetsen, tekeningen, werkwijzen, adviezen, werkboeken, e-books en andere geestesproducten van Paol Counseling, een en ander in de ruimste zin van het woord, al dan niet met inschakeling van derden, aan derden te verstrekken, te verveelvoudigen, openbaar te maken, te be- of verwerken of te exploiteren anders dan tot het inwinnen van een deskundig oordeelt omtrent de werkzaamheden van Paol Counseling. De tussen partijen gesloten overeenkomst omvangt geen enkele overdracht of verplichting tot overdracht van een intellectueel eigendomsrecht van Paol Counseling aan de klant. 18.3 De inhoud van de website van Paol Counseling, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, publicaties, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Paol Counseling en worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht. Het is gebruikers van de website uitdrukkelijk verboden om (een gedeelte van) de website, informatie op de website of ander materiaal getoond op de website te verveelvoudigen, te verwerken, te exploiteren of op andere wijze openbaar te maken zonder voorafgaande toestemming van Paol Counseling.
18.4 Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op de door Paol Counseling ontwikkelde geestesproducten, zijn en blijven het exclusieve eigendom van Paol Counseling.
18.5 De rechten van intellectuele eigendom welke Paol Counseling in licentie gebruikt mag de klant nimmer wijzigen, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.
18.6 De klant garandeert dat de door hem verstrekte informatie of gegevens in het kader van de overeenkomst vrij zijn van intellectuele eigendomsrechten van derden. De klant vrijwaart Paol tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Paol Counseling geleverde diensten en/of producten.
18.7 Na het einde van de overeenkomst hebben zowel de klant als Paol Counseling geen bewaarplicht jegens elkaar met betrekking tot gebruikte gegevens en bescheiden, behoudens de wettelijk gestelde bewaarplicht.
18.8 In geval van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Paol Counseling door de klant, is de klant gehouden alle geleden schade van Paol Counseling en/of derden volledig te vergoeden.

Artikel 19. Vertrouwelijkheid en beeldmaterialen

19.1 Wanneer partijen kennisnemen van gegevens van de andere partij waarvan zij weten of redelijkerwijs kunnen weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, maken zij deze gegevens op geen enkele wijze bekend aan derden. Een uitzondering hierop geldt wanneer wet- en regelgeving tot bekendmaking verplicht of indien dit noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de overeenkomst. 19.2 De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één van de partijen als zodanig zijn aangeduid.
19.3 De gegevens die de klant aan Paol Counseling verstrekt, zal Paol Counseling te allen tijde zorgvuldig bewaren, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.
19.4 Het is de klant niet toegestaan om tijdens workshops video- of audio opnamen te maken die langer dan 5 minuten, bijvoorbeeld van meditatie, tenzij Paol Counseling hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft. Het is de klant wel toegestaan om foto’s en korte filmpjes (die korter dan 5 minuten duren) tijdens een workshop te publiceren via zijn persoonlijke social media kanalen, zonder commerciële doeleinden.
19.5 Paol Counseling kan tijdens workshop foto’s en video- en audio opnamen maken. Het is mogelijk dat de klant zichtbaar op deze beelden te zien is. Paol Counseling heeft het recht deze beelden te

Algemene voorwaarden Paol Counseling Versie: augustus 2022

Pagina 9 van 10

mogen gebruiken, bijvoorbeeld door het delen op social media kanalen, voor commerciële- en promotiedoeleinden. Door deelname aan een workshop van Paol Counseling geeft de klant toestemming aan Paol Counseling om deze beelden te mogen gebruiken. Voorafgaand aan een workshop kan de klant aan Paol Counseling aangeven niet herkenbaar op te beeld te willen. Paol Counseling zal in dat geval de klant niet of onherkenbaar in beeld brengen.

Artikel 20. Garanties

20.1 Paol Counseling zal er voor zorgen dat de geleverde producten c.q. diensten voldoen aan de in haar branche geldende normen, maar geeft ten aanzien van deze producten c.q. diensten nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen of door de leverancier c.q. fabrikant van de producten is verstrekt.

20.2 Paol Counseling staat gedurende de eventuele (wettelijke) garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van de producten.
20.3 Garanties worden slechts verstrekt aan de klant en zijn niet overdraagbaar aan derden.
20.4 De tenuitvoerlegging van garanties wordt opgeschort tot het moment dat de klant aan al zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot de betreffende producten c.q. diensten aan Paol Counseling heeft voldaan.

20.5 Paol Counseling garandeert niet en wordt nimmer geacht te hebben gegarandeerd dat de geleverde producten of diensten geschikt zijn voor het doel waarvoor de klant deze wenst te doen gebruiken of gebruikt.
20.6 Ingeval door de klant terecht een beroep wordt gedaan op de garantiebepalingen in dit artikel, zal Paol Counseling kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van het product (tenzij het gebruikte producten betreft) dan wel voor restitutie van of een reductie op de overeengekomen prijs voor de producten zorgdragen, een en ander ter keuze van Paol Counseling. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de aansprakelijkheidsbepalingen opgenomen in artikel 17 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 21. Klachtenprocedure

21.1 Klachten met betrekking tot de geleverde producten en/of diensten en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 14 dagen na (op)levering, uitvoering of de verzenddatum, dan wel binnen 7 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien de klant aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder had kunnen ontdekken, aan Paol Counseling te worden kenbaar gemaakt.
21.2 Klachten schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
21.3 Indien de klacht niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van de klant in verband met de klacht en worden de (op)geleverde werkzaamheden geacht correct te zijn uitgevoerd. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de klant.
21.4 De in dit artikel opgenomen bepalingen gelden voor zover dwingendrechtelijke bepalingen met betrekking tot consumenten zich hier niet tegen verzetten.
21.5 Paol Counseling dient in staat te worden gesteld om de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van Paol Counseling indien laatstgenoemde daarmee vooraf haar uitdrukkelijke schriftelijke instemming heeft gegeven.
21.6 Indien producten/materialen gebruikte c.q. gedragen producten/materialen betreffen of indien deze na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.
21.7 In alle gevallen geschiedt retourzending op een door Paol Counseling te bepalen wijze en opgegeven plaats/adres en in de originele verpakking.

Artikel 22. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

22.1 Op alle overeenkomsten tussen Paol Counseling en de klant, evenals de daaruit voortvloeiende geschillen, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
22.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag of andere van toepassing zijnde Internationale wet- en regelgeving is uitdrukkelijk uitgesloten.

22.3 De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Paol Counseling is gevestigd is, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen.

Algemene voorwaarden Paol Counseling Versie: augustus 2022

Pagina 10 van 10